Samen Veilig..... stap voor stap

Ken jij de route van Veilig Thuis?

Doe hier de test

Handelen en samenwerken  (1 dagdeel = 4 uur)

Deelnemers kunnen deze training online volgen middels ZOOM met SKJ accreditatie. De reader en het trainingsmateriaal worden via een Padlet online aangeboden. Het certificaat wordt digitaal uitgereikt. Om deze training online te kunnen volgen heb je een laptop of computer nodig met een camera en een goede internetverbinding. Met een tablet of telefoon kan je deze training niet online volgen.


Datum training:  Vrijdag 18 oktober 2024

Tijden: 09.00 - 13.15 u

Aantal deelnemers: Minimaal 8 - maximaal 12

Kosten: € 95,00  per deelnemer. 

Accreditatie: 6,40 SKJ punten voor Formeel leren - Trainen

Trainer: Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden: klik hier om je in te schrijven


De Training:

De training "Handelen en samenwerken" gaat in op het handelen en samenwerken wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De nadruk ligt in deze training op stap 4 en 5 van de meldcode HG/KM. In de training wordt er gewerkt met de eigen casuïstiek van de deelnemers.


De deelnemers oefenen de samenwerking met Veilig thuis en werken met een veiligheidsplan voor betrokkenen binnen de gefaseerde ketenzorg. Tijdens de training maken we gebruik van ons 3 kolommen format uit de training "Samen Veilig..... stap voor stap".

Vervolgens oefenen de deelnemers de samenwerking met de ketenpartners zowel vanuit de Veiligheidstaxatie, de Risicogestuurde zorg en de Herstelgerichte zorg waar ook aandacht is voor traumaverwerking.


Voor de theorie van handelen en samenwerken ontvangen de deelnemers digitaal een reader en tools die je vooraf kunt bestuderen zodat er tijdens de training vooral geoefend kan worden met decasuïstiek.

Tijdens de training ontvang je tools om te werken vanuit de Meldcodestappen 4 en 5 metketenpartners binnen de Gefaseerde Ketenzorg. Deze tools worden digitaal beschikbaar gesteld via een Padlet.


De training wordt afgesloten met een Praktijkopdracht die de deelnemer in de periode na de training uitvoert en op stuurt naar de trainer. Bij onvoldoende beoordeling van de praktijkopdracht krijgt de deelnemer altijd de mogelijkheid tot een herkansing.


Tijdsinvestering:

Studiebelasting voor de deelnemers is 4 uur training plus 1 uur voor de praktijkopdracht. Totaal 5 uur.


Doelen van deze training:

1. Resultaatdoelen: Dit levert het op na de training.......

 • Er is aandacht en zorg voor alle betrokkenen
 • Signalen worden besproken met alle betrokkenen
 • Huiselijk geweld is gestopt voordat de hulpverlening begint
 • Aan betrokkenen wordt hulp geboden die effectief is om het geweld blijvend te doen stoppen
 • Partners, ouders en kinderen kunnen samen verder in een veilige leefomgeving
 • Als geweld doorgaat geef je niet op en haal je andere mensen erbij


2. Gedragsdoelen: Dit ga je oefenen in de training.......

 • De deelnemer weegt het geweld met behulp van de meldnormen en het afwegingskader
 • De deelnemer werkt met een veiligheidsplan vanuit het principe "Meerzijdige Partijdigheid"
 • De deelnemer organiseert of verwijst naar hulpverlening in de Gefaseerde Ketenzorg
 • De deelnemer maakt een veiligheidstaxatie
 • De deelnemer werkt met risicogestuurde plannen van aanpak
 • De deelnemer werkt met herstelgerichte plannen van aanpak
 • De deelnemer werkt samen met ouders, kinderen, partners en ouderen in de keten;
 • De deelnemer werkt samen met andere hulpverleners en stemt af binnen de gefaseerde Ketenzorg


3. Trainingsdoelen: Dit kom je te weten......

 • De deelnemer kent de 3 meldnormen en past deze toe
 • De deelnemer kent het verschil tussen Veiligheidstaxatie en Risicotaxatie
 • De deelnemer kent de stappen van de Gefaseerde Ketenzorg
 • De deelnemer kent de principes van "Meerzijdige Partijdigheid"
 • De deelnemer weet wat risicogestuurde zorg is.
 • De deelnemer weet wat herstelgerichte zorg is
 • De deelnemer weet waar "goede hulpverlening" aan voldoet


Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen.

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg: jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.


Certificering:

Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk ondertekend certificaat (bij online training digitaal) geaccrediteerd door SKJ met 6,40 punten in het Formeel Leren - Trainen


Accreditatie en kwalificatie:

 • Wij zijn Hobéon gecertificeerd trainer Aandachtsfunctionaris Meldcode HG /KM
 • Smitt Training & Advies is VWS gecertificeerd  "Werken met de meldcode".
 • Onze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJeugd en Registerplein.
 • Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij: