Samen Veilig..... stap voor stap

De CGW Training:


Op dag 1 worden de basishouding en uitgangspunten van “Competentiegericht werken” met de deelnemers besproken en geoefend en wordt het Competentie analyse schema geïntroduceerd. Hierbij wordt geoefend met eigen casuïstiek.

Aan het eind van de dag 1 ontvangen de deelnemers een onderzoeksopdracht m.b.t. Competentiegerichte groepsregels. Deze opdracht voeren de deelnemers uit in groepjes van 3 personen en presenteren de resultaten op dag 2.


Op dag 2 wordt er gewerkt met activerende gesprekstechnieken om het gesprek aan te gaan met ouders en kinderen. We oefenen met het SRC schema om een analyse te maken van de situatie. Ook oefenen de deelnemers om, vanuit de Competentieanalyse, samen met de cliënt doelen en plannen op te stellen die aansluiten bij de wensen van de cliënt.


Op dag 3 worden er gespreksvaardigheden geoefend om op een competentiegerichte manier in gesprek te gaan met ouders en kinderen. Het gaat om gespreksvaardigheden die het gedrag kunnen versterken en om gespreksvaardigheden die het gedrag kunnen corrigeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van simulatieoefeningen aan de hand van scripts.


Doelen van deze training:


1. Resultaatdoelen:  Dit levert het op na de training.......

 • De client heeft plezier in wat hij doet
 • De cliënt is gemotiveerd en wordt gestimuleerd
 • De cliënt heeft fijn contact met zijn begeleider
 • De cliënt weet wat hij kan
 • De cliënt heeft zijn eigen doelen
 • De cliënt werkt in kleine stappen aan zijn eigen doelen
 • De cliënt vergroot zijn competenties stap voor stap
 • De client functioneert zoveel als mogelijk zelfredzaam en zelfstandig

 

2. Gedragsdoelen:  Dit ga je oefenen in de training........

Dag 1:

 • De deelnemer sluit aan bij de motivatie van de cliënt
 • De deelnemer sluit aan op de aard en ernst van de problematiek en hulpvraag
 • De deelnemer werkt met vaardigheden van de cliënt die haalbaar voor hem zijn
 • De deelnemer laat de regie bij de cliënt
 • De deelnemer werkt vanuit een competentiegerichte basishouding/attitude;
 • De deelnemer maakt samen met de cliënt een competentieanalyse van de cliënt

Dag 2:

 • De deelnemer gebruikt de basale gesprekstechnieken
 • De deelnemer zet in gesprek met de cliënt problemen en of lasten om in wensen van de cliënt
 • De deelnemer gebruikt verschillende vormen van activerende hulpmiddelen
 • De deelnemer formuleert samen met de cliënt doelen in concrete (SMART) termen
 • De deelnemer zet doelen om in kleinere actiepunten
 • De deelnemer analyseert gedrag van de cliënt aan de hand van drie hoofdvragen (SRC)

Dag 3:

 • De deelnemer maakt op adequate wijze contact en stemt af met de cliënt
 • De deelnemer formuleert gedragsinstructies concreet en positief
 • De deelnemer geeft complimenten waardoor gewenst gedrag van de cliënt versterkt wordt
 • De deelnemer geeft concrete instructies of suggesties aan de cliënt met een "waarom"
 • De deelnemer oefent samen met de cliënt vaardigheden in kader van de doelen van de cliënt
 • De deelnemer waarschuwt de cliënt op adequate wijze
 • De deelnemer past op een effectieve manier sancties toe en voert deze uit

 

3. Trainingsdoelen: Dit kom je te weten.......

 • De deelnemer heeft zicht op eigen sterke punten vanuit zijn eigen werk en levenservaring;
 • De deelnemer kent de basishouding Competentiegericht werken
 • De deelnemer heeft kennis en maakt gebruik van de ontwikkelingstaken en leefgebieden van de cliënt
 • De deelnemer heeft actieve kennis van de competentiebalans
 • De deelnemer weet in welke situatie hij of zij een bepaalde gespreksvaardigheid kan inzetten
 • De deelnemer herkent betrekkings- en inhouds-niveau in de communicatieOnze trainingen zijn geaccrediteerd bij: