Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

     Signaleren met de verbeterde meldcode 

     Deze training is geaccrediteerd bij SKJ met 4,5 registratiepunten.

De bijeenkomst 'Signaleren met de verbeterde meldcode" (3 uur) richt zich op vroegtijdige signaleren van zorgen rond een kind, gezin of volwasssenen, met de nadruk op opvallend gedrag in de interactie tussen ouder en kind en specifiek oudergedrag. Algemene kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling komt aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op het signaleringsproces; het vroegtijdig herkennen van signalen en het interpreteren hiervan. Het inschatten van de ernst van het vermoeden wordt behandeld waarbij ook aandacht is voor het intern en/of extern laten wegen van de opvoedsituatie. U krijgt inzicht in de invloed die eigen normen en grenzen spelen bij het beoordelen van opvoedingssituaties. Ook wordt ingegaan op dilemma’s en twijfels die spelen tijdens het signaleringsproces.


Resultaat:

Na het volgen van de training zijn de volgende competenties vergroot.

Signaleren en inschatten van de ernst

 • U heeft kennis over de vormen, aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • U heeft inzicht in mogelijke risicofactoren, beschermende factoren en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • U bent zich bewust van uw eigen emoties, normen en grenzen ten opzichte van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • U heeft inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
 • U kunt uw zorgen objectief beschrijven;
 • U weet hoe u tot een ernsttaxatie komt;
 • U weet hoe u een ernsttaxatie omzet in een professioneel advies;

 

Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen.

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg: : jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.

Certificering:

In april 2018 is Smitt Training & Advies VWS hergecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven. 

Tevens zijn wij CRKBO geregistreerd en zijn de trainingen geaccrediteerd door SKJeugd.