Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 


2. Handelen en samenwerken  (1 dagdeel)

De bijeenkomst ‘Handelen’ gaat in op het handelen wanneer zorgen zijn gesignaleerd. De nadruk ligt hierbij op de zorg- en behandelstructuur binnen de eigen organisatie en de samenwerking met partners. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de organisatie wordt besproken. Indien de organisatie nog geen meldcode heeft, wordt advies gegeven over het implementeren van een meldcode. Het stappenplan, taken en verantwoordelijkheden, privacy en dossiervorming worden uitgelicht. Ook wordt ingegaan op het verschil tussen meldrecht en meldplicht. De werkwijzen van Veilig Thuis komen aan de orde en er is optioneel de mogelijkheid om een maatschappelijk werker van Veilig Thuis uit te nodigen om adviesgesprekken te voeren. 


Resultaat:

Na het volgen van de training zijn de volgende competenties vergroot. Handelen en samenwerken 

 • U kent het doel en de stappen van de meldcode; 
 • U weet wat uw verantwoordelijkheden, taken en grenzen zijn; 
 • U bent in staat om binnen de geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen; 
 • U bent in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie; 
 • U heeft inzicht in de betrokken ketenpartners; 
 • U kunt samenwerken met Veilig Thuis; 


Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen.  

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg: : jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.

Certificering:

In april 2018 is Smitt Training & Advies VWS hergecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven. 

Tevens zijn wij CRKBO geregistreerd en zijn de trainingen geaccrediteerd door SKJeugd.