Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 


3. Communiceren met ouders/opvoeders  

(1 dagdeel)

De bijeenkomst ‘Communiceren’ richt zich op het vergroten van uw kennis en vaardigheden op het gebied van communicatievaardigheden. Er wordt ingegaan op het vroegtijdig in gesprek gaan met ouders/opvoeders over kinderen waar u zich zorgen over maakt. De nadruk ligt op op het voeren van moeilijke gesprekken waarbij zorgen zijn over de rol van de ouder in de opvoeding. Optioneel kan een trainersacteur worden uitgenodigd waarmee gesprekvoering wordt geoefend. Bij het voorbereiden van de gesprekken wordt afgestemd op de gespreksdoelen. Hierbij wordt ingegaan op de positie en emoties van ouders/verzorgers. In dit dagdeel maken we gebruik van een 3 kolommen format uit onze training "Samen veilig..... stap voor stap". Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met de ouder staat hierin centraal. 


Resultaat:

Na het volgen van de training zijn de volgende competenties vergroot: Communiceren:

  • U kunt uw signalen en zorgen bespreken met ouder en/of jongere;
  • U kunt een professioneel advies geven aan de ouder en/of jongere;


Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen. 

 

  • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
  • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
  • Gezondheidszorg: : jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
  • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
  • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
  • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
  • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers;

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.

Certificering:

In april 2018 is Smitt Training & Advies VWS hergecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven. 

Tevens zijn wij CRKBO geregistreerd en zijn de trainingen geaccrediteerd door SKJeugd.